Privacy Policy URL

 

גולש יקר, אנו מודים לך שבחרת להיכנס לאתר “jsport”, אתר חדשות ספורט בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הנייד ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן – “האתר”) (ולהלן גם  – “השירותים” או “השרותים באתר”).

כללי

התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה.

הישארו מעודכנים

אל תפספסו, הרשמו עכשיו לניוזלטר שלנו וקבלו את הכתבות והעדכונים הכי חמים ישירות למייל.

הכותרות בסעיפים שבתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

במסגרת תקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:

גולש” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

יצירת קשר עם מערכת האתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר ו/או לתקנון תנאי השימוש בו, ניתן לפנות למערכת האתר במסגרת “יצירת קשר” באתר עצמו.

תוקף התקנון

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה,  שיהווה כהסכם בכתב בין “jsport” ו/או האתר לבין משתמשיו, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר בעת השימוש בו ובשרותיו השונים.

” jsport” שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק את הוראות תקנון ותנאי השימוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש, ותנאים חדשים אלו יחשבו מחייבים מרגע פרסומם באתר.

במקרה של סתירה בין תקנון תנאי השימוש באתר, כפי שיהיה בכל עת רלוונטית, לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה.

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה. יחד עם זאת, ” jsport” רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור האפוטרופוס החוקי שלהם.

בעצם השימוש באתר, פוטרים המשתמשים את ” jsport” מאחריות כלשהי בקשר לכך.

” jsport” תהיה רשאית לפעול להפסקת שימוש של גולש באתר ככל שתהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נכון הדבר, וזאת מבלי שתהא חייבת במתן הסבר, נימוק או פירוט להחלטתה.

גולש ששימושו באתר נמנעה כאמור לעיל, לא יהיה רשאי לשוב ולעשות שימוש באתר ו/או בשרותים במהלך תקופת המניעה.

שימוש מסחרי באתר

מרבית השרותים המוצעים באתר ניתנים בחינם ואינם כרוכים בתשלום כלשהו. כל גולש רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות החוק והדין, כל עוד השימוש שנעשה על-ידו הוא אישי ופרטי.

האתר לא נועד לשימוש מסחרי אלא אם צוין אחרת במפורש במסגרת האתר. ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, אנא פנה אל מערכת האתר. ” jsport”, וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, והם בלבד, רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי.

ההרשמה לאתר – שם משתמש וסיסמה

ייתכן שעם הרשמה לאתר ו/או לחלק מהשרותים באתר, תתבקש לבחור שם משתמש אשר ישרת אותך בפעולה כלשהי שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה מתאימה. הנך מתבקש לא לגלות או להעביר את הסיסמא שבחרת.

דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר ו/או לשרות ספציפי, מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי.

זכויות קניין וקניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכנים ובשירותים הינם של ” jsport”, או של צדדים שלישיים שהעניקו ל” jsport” הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, ” jsport” היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, ככל שישנם, בפטנטים ובמדגמים של האתר ככל שישנם ו/או שיהיו, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצובו הגרפי של האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן  בפסקה זו – “תוכן גולשים”

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע שימוש מסחרי כלשהו, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו.

ל jsport ” לא תהיה כל אחריות כלפי משתמשי האתר, בשום מקרה בו תועלה טענה לפגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני בקשר עם רשות השימוש באתר.

תכני גולשים

” jsport” מעניקה פלטפורמה חברתית להעלאת כתבות בתחום הספורט לכל גולש שמעוניין בזה. תכנים כלשהם אותם העלה גולש לאתר, לרבות אך לא רק, מילים (כולל תגובות), תכני שמע (קול), תוכנה, תכני וידאו, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, תמונות, או כל חומר אחר שניתן יהיה להעלות לאתר בכל זמן מהזמנים (להלן: “תכני גולש”  או  “תוכן שגולש מעלה לאתר” וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו.

כל תוכן אותו מעלה גולש לאתר, מהווה הסכמה של הגולש לכך, כי האתר יעשה שימושים שונים בתוכן שהגולש העלה לאתר, באופנים שונים הסבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט, וללא כל תשלום שהוא לגולש, ללא הגבלת זמן וכל עוד האתר פעיל ולא יראו בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

כל זכות (ככל שקיימת) בתוכן כלשהו שגולש מעלה לאתר תהיינה שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש המופיעים באתר, יש לקבל את רשותו. כל שימוש בתכני גולש ללא אישורו, הינו באחריות המשתמש בלבד, על כל המשתמע מכך ולאתר אין ולא תהייה כל אחריות לכך כלפי הגולש ו/או כלפי כל גורם אחר.

” jsport” תהא רשאית לבצע בתכני הגולש כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר והפעלתו. לצרכי מימוש זכות השימוש בתכני הגולש במסגרת האתר, תהא ” jsport” רשאית לערוך כל תוכן כזה ו/או לקצרו ו/או לשלבו עם כל חומר אחר.

האחריות לתכני גולשים

גולש רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהוראות החוק והדין. בהמשך תקנון זה נפרט רשימה של תכנים והתבטאויות שאין לפרסם באתר. אחריותו של הגולש על התכנים שהוא מעלה תחול בין אם ” jsport” ניצלה את זכותה להורדת תכנית או לחסימת גולש, ובין אם לא.

בעת העלאת תוכן לאתר מצהיר הגולש כי הינו הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בו לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינו מפר כל דין או פוגע בצד שלישי כלשהו.

למען הסר ספק ובנוסף לכל המפורט בתקנון האתר, מובהר כי ל” jsport” אין ולא תהייה כל אחריות לכל פרסום המתבצע באתר על ידי צד שלישי, לרבות לתוכנו ולהשלכותיו.

הגולש מתחייב לפצות ולשפות את ” jsport” ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלה או פרסם באתר ו/או בקשר להפרה של הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של ” jsport”, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת ל” jsport ” על-פי כל דין.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

כאמור לעיל, כל שימוש באתר צריך להיעשות בהתאם להוראות התקנון והדין.

יש להימנע מפגיעה בגולשים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ו/או מהוראות כל דין, המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי ” jsport”, כדלקמן:

 • לא לפרסם כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לפגוע באופן כלשהו ו/או לגרום נזק כלשהו לצד שלישי, למשמש כלשהו, או ל” jsport”
 • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • לא לפרסם כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד או מסית לאלימות, מילולית או פיזית, גזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • לא לפרסם כל תוכן העלול להטעות צרכן או שהוא בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
 • לא להעלות תכנים פורנוגרפים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
 • לא לפרסם כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחר;
 • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;
 • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.

היעדר אחריות “ jsport” בעניין תכני הגולשים

כל גולש אחראי באופן בלעדי על תכני הגולש שהוא מעלה באתר. ” jsport” אינה ולא תהייה אחראית לתוכן, לצורה או למהימנות של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ו” jsport” אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

” jsport” איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולש או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני).

תלונות בנוגע לתכני גולשים באתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות ל” jsport” בעמוד יצירת קשר  המופיע  באתר. לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכני גולשים שפורסמו באתר, יש לצרף את הקישור למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר ביחס אליו מוגשת התלונה. בלא קישור כאמור, לא ניתן יהיה לטפל בפנייה.

בכל פנייה כאמור יש לציין את שמו המלא של הפונה ופרטי ההתקשרות עימו לצורך בירורים או מתן מענה לפניה.יש להביא בחשבון, כי מערכת האתר מתייחסת ובודקת כל פנייה וכל תלונה במלוא תשומת הלב הדרושה ומשכך, לעיתים, נמשך הטיפול בפניות זמן מה.

הגבלת אחריות “ jsport” ו/או מי מטעמה

השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום. יחד עם זאת זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא והינו באחריותך הבלעדית. כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד ” jsport”, מי מספקיה או מי מטעמה ביחס לשימוש זה.

בפרט, אתה פוטר ומשחרר את ” jsport” ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (“פיצוי“), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את ” jsport” ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר.

היעדר אחריותה של ” jsport”  ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה ” jsport”  מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על “jsport ” ו/או מי מטעמה.

היעדר אחריות “ jsport”  על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אינטרנט אחר כלשהו, אינה מעידה או מהווה אישור לכך, כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו” jsport” לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.

כמו כן, ” jsport” איננה שולטת או מפקחת באופן כלשהו על מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג’, לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר.

” jsport” אינה אחראית לתכנים אליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של ” jsport” לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

או רשיונות משנה, לצדדים שלישיים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת”א-יפו בלבד.

סמכות שיפוט ודין

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתרים, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.

הגולש ו/או המשתמש באתר ובתכנים שלו מסכים ומאשר, כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.